Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 18.12.2017 07:56:25

ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem

Výchovná poradkyně - Přijímací řízení

Konzultační hodiny výchovného poradce

pro rodiče a žáky

středa

12.30-14.30

RNDr.Kubicová

zást. ředitelna

 

 

Konzultace s výchovnou poradkyní jsou možné i po předchozí telefonické dohodě na telefonu 518 331 240 nebo na mobilu 725 862 477.

      Výchovná poradkyně     

Text reaguje na novelu školského zákona provedenou zákonem č. 472/2011 Sb.

Dále očekáváme novelu vyhlášky č. 671/2004 Sb. – po jejím zveřejnění bude text dále upraven

 

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013

 

 • ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění

 

 • Termíny:

 

Zveřejnění – ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup:

 • obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání
 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání*)
 • kritéria přijímacího řízení*)
 • rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, pokud se tato bude konat, včetně uvedení termínů konání přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení

 

*) kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu; pokud ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu, je při stanovování počtu přijímaných uchazečů oprávněn tuto skutečnost zohlednit.

 

 Obory vzdělání s talentovou zkouškou

 do 30. října 2011

 Ostatní obory vzdělání

 do 31. ledna 2012

 

Vydávání zápisových lístků ředitelem základní školy žákům školy*) hlásícím se do

 Oborů vzdělání s talentovou zkouškou

 do 30. listopadu 2011

 Ostatních oborů vzdělání

 do 15. března 2012

*) uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa jejich trvalého pobytu (týká se např. žáků víceletých gymnázií)

 

Podávání přihlášek – uchazeč VŽDY podává přímo řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 

Denní forma vzdělávání

 Obory vzdělání s talentovou zkouškou    + konzervatoř

 do 30. listopadu 2011

Ostatní obory vzdělání

do 15. března 2012

 

 

Jiná forma vzdělávání než denní

Obory vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř

do 30. listopadu 2011

Ostatní obory vzdělání

do 20. března 2012

 

Přijímací zkoušky – vždy stanoví ředitel školy

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

2. – 15. ledna 2012

Konzervatoř

15. ledna – 31. ledna 2012

1. kolo - střední škola

22. dubna – 7. května 2012

Jiná forma vzdělávání než denní

2. – 17. května 2012

Další kola – střední škola

stanoví ředitel školy *)

*) není třeba čekat na skončení 1. kola, resp. předchozího kola přijímacího řízení

 

 • Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř
 • uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)
 • uchazeč může opět podat do 15. března 2012 přihlášku na jinou střední školu; do 1. kola přijímacího řízení může podat dvě přihlášky
 • není-li naplněn počet žáků, lze vyhlásit další kola přijímacího řízení v řádných termínech

 

 • 1. kolo přijímacího řízení
 • uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

 

 • Další kola přijímacího řízení
 • není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)
 • není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení

 

 • Kritéria přijímacího řízení
 • ředitel školy musí hodnotit uchazeče podle:
  1. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
  2. výsledků hodnocení dosažených při talentové zkoušce, je-li stanovena,
  3. výsledků hodnocení dosažených při přijímací zkoušce, je-li stanovena, a
  4. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – základní školy již nemají povinnost vydávat žákům výstupní hodnocení, není tedy vhodné je v přijímacím řízení hodnotit
 • kritéria je ředitel školy povinen zveřejnit (viz výše)
 • pro různá kola přijímacího řízení může ředitel školy stanovit různá kritéria přijímacího řízení – vše však musí zveřejnit ve stanovených termínech, tzn. pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení
 • kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu
 • Povinnosti ředitele ZŠ
 • vydávají zápisové lístky svým žákům, a to v termínech uvedených výše
 • základní školy jsou povinny si obstarat dostatečné množství zápisových lístků
 • zápisové lístky žákům ředitelé školy potvrzují a vedou evidenci o tom, komu zápisové lístky vydali
 • potvrzují přihlášky ke vzdělávání na střední škole, ale nepostupují je řediteli střední školy
 • škola není povinna vydávat uchazečům tiskopisy přihlášek (povinnost nebyla stanovena ani dříve); uchazeči si mohou tiskopisy přihlášek stáhnout z internetu (odkaz viz níže)

 

 • Práva a povinnosti uchazeče
 • vzory přihlášek ke vzdělávání jsou zveřejněny na:

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory

 • staré vzory je možné použít, ale v přihlášce je třeba vyplnit i uchazečem zvolený termín konání přijímací zkoušky
 • uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem dvě přihlášky (platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou); uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky
 • přihláška se podává do oboru vzdělání, nikoliv do zaměření oboru vzdělání
 • v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen
 • uchazeč podává přihlášku vždy přímo u ředitele školy, do které se hlásí – z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, diplomy ze soutěží atd.
 • odvolací lhůta činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí
 • zápisový lístek:
 • svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno (viz níže) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech odevzdat za uchazeče zápisový lístek ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.
 • Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na denní „běžné“ studium; nevtahuje se na:
 • nástavbové studium
 • zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem
 • večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formou vzdělávání
 • Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území škol nepobývá.

 

 • Povinnosti ředitelů středních škol (konzervatoří)
 • zveřejňování povinných údajů (viz výše)
 • zveřejňuje se předpokládaný počet přijímaných uchazečů (nikoliv nejvyšší počet)
 • v 1. kole přijímacího řízení, pokud se konají přijímací zkoušky, stanoví ředitel školy nejméně 2 termíny konání přijímací zkoušky - stále se jedná o jedno kolo přijímacího řízení, tzn. že ředitel školy stanoví jedno společné pořadí uchazečů z obou (resp. ze všech) termínů konání přijímací zkoušky
 • ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku (po druhém, resp. posledním termínu přijímací zkoušky);

 

zápisový lístek:

 • svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat – viz výše
 • je třeba každý zápisový lístek opatřit otiskem podacího razítka, aby bylo zřejmé, kdy byl na školu doručen
 • není výslovně stanoveno, že uchazeč může požádat o zpětné vydání zápisového lístku, ale vzhledem k tomu, že výslovně může zápisový lístek opakovaně uplatnit v případě, že je přijat ke vzdělávání na základě odvolání, je zřejmé, že uchazeč může o zpětné vydání zápisového lístku požádat.

 

 • Doručování rozhodnutí
 • je upraven nový způsob doručování rozhodnutí:
 1. do tří pracovních dnů ředitel školy určí pořadí uchazečů (školský zákon) a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů (vyhláška)
 2. přijatí uchazeči – rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
 • seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená
 • seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů (a to oběma způsoby)
 • musí obsahovat datum zveřejnění (z toho vyplývá, že seznam musí být zveřejněn oběma způsoby ve stejný den)
 • musí obsahovat poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku – zde nad rámec právní úpravy doporučujeme zveřejnit veškeré informace týkající se zápisového lístku
 • i v tomto případě musí být rozhodnutí písemně vyhotoveno a založeno do spisu
 • Byť to školský zákon výslovně nepředpokládá, mělo by se písemné vyhotovení rozhodnutí dostat do sféry uchazečů, není zde však již nutné doručovat písemné vyhotovení rozhodnutí doručovat uchazečům do vlastních rukou, ale lze zvolit v podstatě jakýkoliv způsob předání, např. doručení obyčejnou zásilkou, při odevzdání zápisového lístku, 1. září při nástupu do školy apod. Takové doručení písemného vyhotovení rozhodnutí však nemá vliv na začátek běhu lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku.
 

OBORY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

 

Novela školského zákona nebyla v otázce nové úpravy doručování rozhodnutí důsledná, když ustanovení § 62 odst. 2 větu druhou školského zákona nechala beze změn. Výsledkem je stav, kdy doručování rozhodnutí přijatých uchazečů v oborech vzdělání s talentovou zkouškou, je upraveno 2x – jednou ustanovením § 62 (podle kterého se rozhodnutí oznamuje doručením písemného vyhotovení rozhodnutí) a jednou ustanovením § 60 odst. 17 a § 183 školského zákona (podle kterého se rozhodnutí oznamuje vyvěšením seznamu). Odbor školství k tomuto zaujímá níže uvedené stanovisko:

 

Smyslem novely školského zákona bylo zjednodušení a urychlení doručování rozhodnutí, kterými jsou uchazeči přijímání ke vzdělávání. Nový způsob doručování se vztahuje i na předškolní, základní a vyšší odborné vzdělávání a není tedy žádný věcný ani právní důvod (pomineme-li opomenutí zákonodárce), aby u jedné skupiny oborů vzdělání byl upraven jiný způsob vzdělávání. Tedy i u oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou rozhodnutí oznamována (doručována) zveřejněním seznamu.

 

Z výše uvedeného tedy vyplývají následující skutečnosti:

 1. rozhodnutí je oznámeno zveřejněním seznamu a od okamžiku zveřejnění začínají běžet lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku;
 2. kromě výše uvedeného zveřejnění seznamu, doručuje ředitel školy ve lhůtě 7 dnů od vydání rozhodnutí (což je zveřejnění seznamu) písemné vyhotovení rozhodnutí uchazeči – není však již podmínkou, že do vlastních rukou – takové doručení však nemá vliv na začátek běhu lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku;
 3. je třeba uchazeče řádně poučit o začátku běhu lhůt pro odvolání a odevzdání zápisového lístku.

3. nepřijatí uchazeči – nic se nemění, tzn. že:
 

rozhodnutí je nezbytné doručovat do vlastních rukou

úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů; „pošta“ zná úložní dobu 5 dnů, poučení na obálce určené pro doručování správních písemností zní na 10 dnů => stále není dořešeno

 

je zvýšený zájem na určení přesného okamžiku doručení rozhodnutí, a to ze dvou důvodů:

odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny

zápisový lístek (viz výše)

 

Odvolací řízení

odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny

ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů

 • Rekapitulace termínů 1. kola přijímacího řízení

 

 

forma vzdělávání

termín podání přihlášky

termín konání přijímací zkoušky

termín odeslání rozhodnutí, pokud se přijímací zkouška nekoná

termín odeslání rozhodnutí, pokud se přijímací zkouška koná

obory vzdělání s talentovou zkouškou

 

30.11.

2. - 15.1.

---

nejpozději do 15.2.

konzervatoř

 

30.11.

15.1. - 31.1.

---

nejpozději do 10.2.

řádné studium

denní

do 15.3.

22.4. - 7.5.

nejdříve 22.4.

do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku

 

dálkové

do 20.3.

2. - 17.5.

nejdříve 22.4.

do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku

nástavbové studium

denní

do 15.3.

2. - 17.5.

nejdříve 22.4.

do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku

 

dálkové

do 20.3.

2. - 17.5.

nejdříve 22.4.

do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku

zkrácené studium

denní

do 15.3.

2. - 17.5.

nejdříve 22.4.

do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku

 

dálkové

do 20.3.

2. - 17.5.

nejdříve 22.4.

do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku

 

TOPlist