Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 18.12.2017 07:56:25

ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program

Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem

školní rok 2011/20112

Zpracovala: Mgr.Monika Hořčicová

 

   Uvědomujeme si, že nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem a děti patří k nejohroženější skupině. Proto klademe na primární prevenci velký důraz. Je zahájena již u žáků prvních tříd a návazně pokračuje až do skončení povinné školní docházky. Je zaměřena na osvětu všech žáků naší školy, respektuje jejich věk a osobnostní zvláštnosti.

Hlavní cíle

 • Vytvořit pozitivní klima tříd tak, aby žáci a učitelé dokázali hovořit otevřeně a s důvěrou o problémech v třídních kolektivech i škole. Aby vyučující naslouchali jejich problémům a otevřeně s nimi hovořili i na neformální úrovni.
 • Zamezit všemi možnými způsoby šikaně, jejím náznakům i projevům.
 • Vychovávat ke zdravému způsobu života, který chrání žáky před sociálně patologickými jevy. Podat žákům ucelené informace o legálních a nelegálních drogách, naučit je činit odpovědná rozhodnutí týkající se užívání drog.
 • Vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže.
 • Systematicky vzdělávat pedagogické pracovníky v metodikách preventivní výchovy, v technikách preventivní práce s dětmi, metodách vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a řešení problémových situací.
 • Prohloubit spolupráci s rodiči a osvětovou činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu.
 • Poskytovat poradenské služby a zajišťovat poradenské služby specializovaných poradenských zařízení pro žáky, rodiče a pedagogy.

 

Spolupráce s vedením školy

 • Seznámit vedení školy s MPP – listopad 2011 – M. Hořčicová
 • Průběžně informovat vedení školy o jednotlivých akcích v rámci MPP – čtvrtletně – M. Hořčicová
 • Umožnit účast metodičky na vzdělávacích akcích – průběžně, dle nabídky
 • Vymezit prostor na pedagogických radách pro seznámení vyučujících s MPP

 

Spolupráce s ostatními vyučujícími a zaměstnanci školy

 • Seznámit vyučující s filozofií MPP a zaangažovat je do realizace – pedagogická rada 11/2011– M. Hořčicová
 • Předmětová komise rodinné výchovy, výchovy ke zdraví a občanské výchovy – téma – Zdravý životní styl, preventivní témata v rámci výuky 6. – 9. ročníku
 • Předmětová komise tělesné výchovy – využít všech možností k aktivnímu sportovnímu vyžití v hodinách Tv – tělocvična, posilovna, tartanové hřiště, trávníkové hřiště, stoly na stolní tenis; při míčových hrách – osvojování principů tolerance, spolupráce a fair play; lyžařský kurs, sportovní den, turistické výlety..
 • Výchovná poradkyně – RNDr. Jitka Kubicová

                       - vytypování problémových dětí (poruchy chování, problémy v sociálním    

                              zázemí apod.)

                           - spolupráce výchovné poradkyně s ostatními vyučujícími

                           - spolupráce s PPP ve Veselí nad Moravou

                           - okamžité řešení problémových situací s žákem, třídním učitelem a rodiči,

                             pořízení zápisu z jednání

                           - schránka důvěry – bezodkladné řešení všech podnětů

 • Třídní učitelé – zajištění příjemného a podnětného prostředí ve třídách

                                     - využití metodických materiálů pro práci s třídním kolektivem

                                     - reagovat na všechny náznaky šikany mezi dětmi – okamžité řešení

                                       ve spolupráci s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence, PPP

                                       a rodiči.

 

Spolupráce s rodiči

 • Na třídních schůzkách seznámit rodiče s filozofií MPP
 • Doporučit využití webových stránek školy
 • Informovat o možnosti konzultací s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence.
 • Vánoční besídka.

 

Spolupráce s odborníky

 • PPP ve Veselí nad Moravou (Hodonín) – diagnostikování problémových žáků
 • Městská policie ve Veselí nad Moravou a Policie ČR
 • DDM ve Veselí nad Moravou, v Uherském Ostrohu a ve Strážnici
 • Agentura Krok v Kyjově
 • Okresní metodik prevence a psycholog Jiří Hilčer – besedy, přednášky
 • OSPOD
 • Oddělení péče o dítě a rodinu – MÚ ve Veselí nad Moravou
 • Obecní úřad v Blatnici pod Sv. Antonínkem – škola bude upozorňovat na krizové jevy ve vesnici, bude jednat o dohledu na kritických místech, o kontrole nad zneužíváním alkoholu a návykových látek u nezletilých. V případě potřeby naváže spolupráci se sociálním odborem.
 • Charita Praha
 • RZS ve Veselí nad Moravou

 

O pořádaných akcích budeme rodiče i širokou veřejnost informovat na webových stránkách školy.

 

Realizace programu

 

I. stupeň

Témata týkající se prevence jsou nenásilně zařazována do výuky. Třídní učitelky děti dobře znají a vědí, na kterou problematiku se více zaměřit. Pozornost bude věnována rozvíjení komunikace tak, aby děti dokázaly otevřeně vyjadřovat své názory v třídním kolektivu. Budeme pokračovat s osvětou, která upozorňuje děti na nebezpečí kouření. Pokračovat bude také dopravní výchova, spojená s nácvikem situací v silničním provozu na dopravním hřišti (zajíždí k nám 1x ročně). Všechny děti se zapojí do programu Zdravé zuby a Kapka prevence. Pro upevnění třídního kolektivu žáci absolvují 2x ročně cvičení v přírodě, na konci školního roku školní výlety, spaní ve škole. Během školního roku organizují paní učitelky Dny zdravé výživy, kdy probíhá ochutnávka jídel, připravených maminkami. Děti jezdí na předplatné do Městského divadla ve Zlíně, navštěvují Slovácké divadlo v Uherském Hradišti, kino ve Veselí nad Moravou, skanzen ve Strážnici, hvězdárnu ve Veselí nad Moravou, knihovnu, muzeum v Blatnici pod Sv. Antonínkem, 2.-3. třída absolvují plavecký kurz ve Bzenci. I v tomto školním roce bychom chtěli navštívit Dny otevřených dveří ČP v Hodoníně. Každý rok připravují děti pro rodiče vánoční besídku, podílí se na programu při Besedě s důchodci, oslav Dne matek aj. Několikrát za rok se žáci zúčastní výchovných koncertů.

 

II. stupeň

Vzhledem k odlišné organizaci vyučování je na II. stupni program realizován nejen třídními učiteli, ale i vyučujícími jednotlivých předmětů v rámci výuky. Nejvíce informací získávají žáci v předmětech občanská a rodinná výchova a výchova ke zdraví. Do učebních plánů jsou rozpracována témata – ochrana člověka za mimořádných situací, zdravotní výchova, výchova k volbě povolání. I zde je výuka doplněna o besedy a programy, vedené odborníky. Dále je v 1. patře školy umístěna nástěnka s tematikou prevence.

Ke zlepšení spolupráce mezi učiteli a rodiči přispívají třídní schůzky, kde jsou rodiče seznámeni se všemi vyučujícími, s možnostmi kroužků, které může jejich dítě navštěvovat. Žáci 9. ročníků společně se svými rodiči navštíví v prosinci 2011 školu na mimořádné třídní schůzce, kde jsou hosty také zástupci středních škol a učilišť z našeho regionu. Zde jim oni a výchovná poradkyně sdělí změny v přijímacím řízení na SŠ, podají informace o své škole, možnosti uplatnění svých absolventů aj. Deváťáci se o svém budoucím povolání v květnu 2011 byli poradit na ÚP v Hodoníně v Poradensko-informačním středisku. Pro žáky, kteří dosáhli 15 let, dělá Policie ČR přednášku o zodpovědnosti za trestné činy a možné tresty za spáchané prohřešky. Pro všechny žáky naší školy městská policie z Veselí nad Moravou uspořádala besedu o své činnost s ukázkami výzbroje a vybavení zásahového vozidla.

V rámci výuky jednotlivých předmětů žáci navštěvují dle nabídky kino, koncerty, muzea, divadla, každoročně zajíždí do Zemského muzea v Brně, do Antroposu, do hvězdárny ve Veselí nad Moravou. Spolupracujeme s VIS Bílé Karpaty. Osm let naše škola platila školné indickému chlapci v rámci projektu Adopce na dálku. Tento žák letos ukončil odborné učiliště a proto jsme zažádali o sponzorování druhého dítěte. Potřebné peníze se nám daří získat sběrem vršků od PET lahví a hlavně sběrem starého papíru.

Žáky 8. a 9. ročníku svou poutavou besedou o nebezpečí drog zaujal Dr. František Trampota z Chrudimi, který na naši školu zajíždí několik let. Žáci 7. a 8. ročníku se s problematikou šikany seznámí ve filmu Mezi stěnami, který jim promítne okresní metodik prevence a psycholog Jiří Hilčer; po filmu bude následovat beseda. Ve výtvarné výchově budou žáci vypracovávat díla na témata Zdravý životní styl x Špatný životní styl,  Řekni drogám ne!, Vyjádři svou náladu aj.

Dalšími akcemi na podporu prevence jsou lyžařský výcvik, nácvik polonézy na ples, školní výlety.

V 1. patře je umístěna schránka důvěry, kam můžou žáci vhazovat lístečky se svými problémy jako prevence proti případnému šikanování, distribuci drog a jiných negativních jevů ve škole. Schránka je pravidelně vybírána a všechna sdělení prošetřována.

Celá škola je už několik let zapojena do třídění odpadu, sbíráme starý papír, vršky od PET lahví, vybité baterie a pomerančovou kůru.

 

Aktivity pro žáky mimo vyučování

Nedílnou součástí I. stupně je družina , kde se také klade důraz na upevňování a rozvíjení mravní stránky dítěte, na individuální přístup a prevenci šikany.

Žáci naší školy mají možnost po vyučování navštěvovat kroužky a zájmové útvary. Výuka probíhá většinou v prostorách školy pod vedením pedagogů nebo externích vedoucích. Přesný rozpis kroužků je uveden na webových stránkách školy.

 

V Blatnici pod Svatým Antonínkem, říjen 2011                        

                                                                                                                                                                             Mgr. Monika Hořčicová

                                                                                                                                                                            školní metodik prevence

 

TOPlist