Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 18.12.2017 07:56:25

ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem

Výroční zpráva školy za šk.rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem,

okres Hodonín, příspěvková organizace

                           PSČ 696 71  IČO: 70943133  e-mail: vitezslav.juras@zs-blatnice.cz tel. 518 331 240                                            

  

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2011/2012

Část  I.

 Základní charakteristika školy

 

  Název školy: Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem,

                                        okres Hodonín, příspěvková organizace

                                     Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 650

    Zřizovatel školy:     Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

    Ředitel školy:           Mgr. Jiří Čerešňák

                                   Ing. Vítězslav Juras, od 1.8.2012

 

  Součásti školy :       1. Základní škola        IZO :  102 391 157

 2. Školní družina        IZO :  118 600 443

                                   3. Školní jídelna         IZO :  103 155 384

                                   4. Školní výdejna        IZO :   150 075 138

5. Mateřská škola       IZO :   150 008 708

 

  Telefon: 518 331 240, e-mail.:  jiri.ceresnak@zs-blatnice.cz

                                                            vitezslav.juras@zs-blatnice.cz (od 1. 8. 2012)

   Webové stránky: www.zsblatnice.websnadno.cz

  

Školní rok 2011/12

Počet tříd

Celkový počet žáků

Počet žáků na jednu třídu

celkem

z toho

spec.

vyrov.

1.stupeň

6

0

0

116

19,50

2.stupeň

4

0

0

  93

23,25

Celkem

10

0

0

209

21,00

  Celkový počet žáků v 1. ročníku: ……17

        Počet žáků na učitele: ……17

 

  Celková kapacita školy a jejich součástí:                ZŠ  -    420 žáků

                                                                                               ŠD  -        50  „

                                                                                               MŠ -      125  „

                                                                                               ŠJ   -     400 strávníků

 Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: nejsou

 Plnění učebních osnov a učebních plánů:

 1. -  9. roč.  …..         školní vzdělávací program „ Škola – dílna lidskosti“

 Rada školy byla nově zvolena 22. 9. 2009 dle §167, odst. 7 zákona č.561/2004 Sb..,

 Členové:         Z. Kuřinová, J. Kubicová, A. Hanačíková, J. Žufanová, Nejezchlebová M., Zedka M.

                            Předsedkyně – Z. Kuřinová (odstoupila 1.9.2011 a ukončila činnost).  

                      Nový předseda – M. Zedka

                      Nová členka – M. Páčová (zvolena za paní Z. Kuřinovou)           

Nadále pracuje při škole SRPŠ – předsedkyně paní Andrea Pomajbíková

 ŠJ, která je součástí školy

Typ jídelny- dle výkazu V17-01

Počet

Počet strávníků

žáci a děti

škol.prac.

ostatní*

ŠJ s kuchyní

1

168

24

40

ŠJ bez kuchyně- výdejny

2

  64

  8

  0

* Ostatní – důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd…

Počet pracovníků školní jídelny

Fyzické osoby

7

Přepočtení na plně zaměstnané

6,0

 ŠD, která je součástí základní školy 

ŠD

počet oddělení ŠD

počet dětí v ŠD

počet vychovatelů ŠD

celkem

2

50

fyz.                 6    přepoč.            1,17

 Z činnosti školní družiny:   

Školní družina je určena pro žáky 1. st., převážně 1. - 3. třídy. Má dvě oddělení s 25 žáky. Činnost zajišťovaly paní učitelky Uřičářová  J., Hanáková B., Hrušková J., Švábová V. Hořčicová M. a Břeň M. Vedoucí ŠD byla Uřičářová Jana, která nastoupila do funkce vedoucí ŠD 1. 10. 2011. ŠD využívá pro své činnosti dvě vlastní učebny, počítačovou učebnu, školní zahradu a hřiště. Provozní doba je od 11.30 – 16.00 hodin. Činnost ŠD je realizována dle výchovně vzdělávacího programu /VVP/  a plánu práce vychovatelky – výtvarné a sportovní činnosti, zábavné hry a soutěže, dopravní předpisy, ekologie a pobyt v přírodě, rozvoj osobnosti žáka, …          

 

                              Část II.

Údaje o pracovnících školy

 Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb.

Celkový počet pedagogických pracovníků

14

100%

Z toho odborně a ped. způsobilých

14

             100%

 Počet absolventů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří ve školním roce 2011/12 nastoupili na školu: 0

 Počet učitelů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří ve školním roce 2011/12 nastoupili na školu: 0

 Počet učitelů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří ve školním roce 2011/12 odešli ze školy:          0

 Věkové složení pedagogických pracovníků

 

Učitelé

Věk

Muži

Ženy

do 35 let

            0

            0

35-50 let

            0

            6

nad 50 let

            2

            5

Pracující důchodci nepobírající důchod

            0

            0

Pracující důchodci pobírající důchod

            0

            1

Celkem

            2

          12

Rodičovská dovolená

            0

            0

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

    RNDr. Kubicová J. – Zákoník práce

    Mgr. Břeň M. – Čj – Obtížné rozhovory

    Mgr. Fojtíková M – Aj pro1.stupeň

    Spáčilová R. – FKSP

    Pospíšková – Logopedie

    Spáčilová R. – Účetnictví

    Mgr. Hanačíková A. – Čj – Čtenářská gramotnost

    Spáčilová R. – Vema (školení)

    Mgr. Bezděková A. (Saňková) - Aj. 2. stupeň

    Uřičářová J. – Školní družina

    RNDr. Kubicová J. -  Seminář Fy

    RNDr. Kubicová J. – Svět energie

    RNDr. Kubicová J. – Školení výchovných poradců

    RNDr. Kubicová J. – Školení okresních metodiků

    Všichni zaměstnanci absolvovali školení BOZP (odborné proškolení v přípravném týdnu).

 7. Romský asistent: (ANO/NE) ……ne………………..

    Jiný asistent …………………… ne……………….

 

                                     Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

Celkové hodnocení a klasifikace žáků

 

 

     Ročník

 

  Počet

   žáků

Prospělo  s

 vyzname –

  náním

Prospělo        bez (*)

Neprospělo bez (**)

Prospělo po vykonání opravné zkoušky v srpnu

 

Opakují

1.

  16

16

0

0

0

0

2.

  24

20

2

2

2

0

3.

  23

18

5

0

0

0

4.

  34

22

12

0

0

0

5.

  19

11

8

0

0

0

Celkem za I. stupeň

116

87

27

2

2

0

6.

  21

7

13

1

1

0

7.

  28

5

22

1

1

0

8.

  24

8

15

1

1

0

9.

  20

6

13

1

1

0

Celkem za II. stupeň

  93

26

63

4

4

0

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15. října……    0

**) počet žáků, kterým je umožněno konat v měsíci srpnu opravné zkoušky ......  6

Jeden žák v průběhu školního roku nastoupil do 1. tř.

Šest žáků úspěšně vykonalo opravné zkoušky.

 Snížený stupeň z chování:

Stupeň chování

Počet

Procento

2

3

1,43%

3

1

0,47%

Absence :

 Celkový počet omluvených hodin 10 017 hodin, průměr na jednoho žáka 47,5 hodin.

Celkový počet neomluvených hodin na škole:  0, průměr na jednoho žáka: 0

 Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce na 1. místě

Školní rok 2011/12

Gymnázia

SOŠ

SOU

Celkem

4 leté studium

6 leté studium

8 leté studium

Počty žáků

Přihláše

ných

5

20 %

0

0%

0

0 %

7

35%

9

45%

21

100%

přijatých

5

25 %

0

0%

0

0 %

7

40%

9

45%

21

100%

  

Počet absolventů ZŠ

Ročník

Počet žáků

% z celkového počtu

všech žáků

9.ročník

20

9,6 %

nižší ročník

1

0 %

Celkem

21

9,6 %

 

 

        Část IV.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

       Ve školním roce 2011 – 12 v rámci inspekční činnosti provedla ČŠI ve škole mezinárodní průzkum PIRLS a TIMSS zaměřený na srovnávání dovedností žáků v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Žáci prokázali přiměřené dovednosti a škola se umístila ve středu srovnávací tabulky. Ve dnech 18. 1. – 20. 1. 2012 proběhla ve škole inspekční činnost. Zprávu obdržel zřizovatel a Rada školy.

  

      Část V.

Výkon státní správy

  

Rozhodnutí ředitele

Počet

Počet odvolání

o přijetí

17

0

o odkladu povinné školní docházky

3

0

o použití širšího slovního hodnocení žáka

0

0

o přijetí žáka cizince

0

0

 Počet žáků přijatých do 1. ročníku pro rok 2011/2012         … 17 

Jeden přijatý žák plní povinnou školní docházku v Polsku.

 

                                                                     Část VI.

          Další údaje o škole

 

Přehled o vyučujících a třídách :

ředitel školy: Mgr. Jiří Čerešňák
zástupkyně ředitele:  RNDr. Jitka Kubicová

 

 

1. tř.                                                   tř. uč.              Mgr.    Jitka Hrušková

2. tř.                                                     „                      „        Marie Fojtíková

3. tř.                                                     „                      „        Věra Macková

4. A                                                      „                      „        Miroslav Břeň

4. B                                                      „                      „        Božena Hanáková

5. tř.                                                      „                      „       Alena Hanačíková                     

6. tř.                                                     „                      „        Zdeňka Míčková

7. tř.                                                     „                      „        Věra Švábová

8. tř.                                                     „                      „        Alena Bezděková

9. tř.                                                     „                      „        Jana Tomečková

 

Výchovný poradce: RNDr. Jitka Kubicová

Netřídní učitelé:      Mgr. Pavla Drechselová , Mgr. Monika Hořčicová                 

Školní družina:       Uřičářová Jana, Božena Hanáková, Jitka Hrušková, Monika Hořčicová, Miroslav Břeň

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Provozní pracovníci:

Ekonom-mzdová účetní: Růžena Spáčilová
Školník: Jaroslav Beňa

Uklízečky: Beňová Jitka, Těthalová Hana, Paráková Helena, Ivanová Irena

 

Školní jídelna:

Vedoucí ŠJ: Jana Křápková

Hlavní kuchařka: Jana Smějsíková

Kuchařky:  Kneprová Miroslava, Kovaříková Františka, Staňková Irena,  Lukšíková Ivana /MŠ – Suchov/

 

Nabídka individuální volby vzdělávacích aktivit je řešena především formou volitelných a nepovinných předmětů.

Volitelné předměty:

6.roč. :  pracovní činnosti
7.roč. :  pracovní činnosti, jazyk  německý, jazyk ruský
8.roč. :  pracovní činnosti, jazyk německý                                                                   

9.roč. :  pracovní činnosti, jazyk německý         

 

Nepovinné předměty:
1.st.   : Náboženství,
2.st.   : Náboženství.

 

Údaje o přijímání a zařazování dětí.
 

Ve školním roce 2011/2012 byla zřízena jedna první třída se 17 žáky.                                                                                                                          

Školní a mimoškolní aktivity.

 

2.9.2011          Představení cirkusu Erico Berousek 1. i  2. stupně

29.,30.9.          Dopravní  výchova na 1. stupni

      2011          Sběr papíru 1. i 2. stupeň

17.4.2011        Recitační soutěž na 1. stupni

20.4.2011        Běh zámeckým parkem ve Veselí nad Moravou

24.,25.4.          Beseda s knihovnicí

13.12.´11        Divadlo Pinocchio

22.3.´11          Velikonoční tradice

                        Exkurze pekárna Bachan – 3.třída

                        Exkurze čistička odpadních vod – 3.třída

                        Turistický výšlap Javořina – 4.A,B

3.5.,19.4.         Mc Donals cup - kopaná

                        Vypouštění balónků - SRPŠ

                        Den dětí – Šmoulí den - SRPŠ

5.10.2011        Turnaj ve fotbale

5.10.2011        Veletrh vzdělávání Hodonín – Slavnostní otevření CM Blatnická  

                        Studánečka a Vavřínek + 9. ročník

7.10.2011        Zátopkova pětka

12.10.2011      Beseda s Josefem Zimovčákem – Na kole dětem / boj proti rakovině/

25.10.2011      Partyzánský samopal – Ostrožská Lhota

28.11.2011      Sportovní akce ve Velké nad Veličkou /odbíjená, kopaná/

7.12.2011        Mikulášský turnaj ve fotbalu /Veselí nad Mor./

21.12.2011      Vánoční besídka 1. stupeň

22.12.2011      Filmové představení ve Veselí n. M.

18.1.2012        Okresní kolo Pythagoriády

21.1.2012        Ples školy

25.1.2012        Okresní kolo MO 5. ročník a 9. ročník

27.1.2012        Lyžování Filipov 14.3.2012  

                        Okresní kolo zeměpisné olympiády – Klára Skřivánková – 3. místo

14.3.2012        Soutěž ZO

16.3.2012        Módní přehlídka pro žáky 8. ročníku ve Veselí nad Moravou

27.3.2012        Okresní kolo Pythagoriády

28.3.2012        Okresní kolo Fyziákální olympiády – Jan Svoboda 2. místo

29.3.2012        Přírodovědná olympiáda

10.4.2012        Přírodovědná olympiáda

4.- 8.4.2012    Vědecko-poznávací zájezd do Paříže s debrujáry.

11. 4.2012       Okresní kolo matematické olympiády – Filip Cintula 3. místo

11.4.2012        Výstava Nitěná krása

18.4.2012        Vybíjená 1. stupeň - vítězství

23.4.2012        Praha soutěž Sapere - vědět jak  žít. První místo v celostátním kole.Martina Lancuchová, Diana Cintulová,

                        Jiří Janeska

2.5.2012          Exkurze v Slováckém divadle

2.5.2012          Žáci 8. ročníku na Úřadu práce v Hodoníně

3.5.2012          Soutěž Eurorébus v Brně

16.5.2012        Rožnov pod Radhoštěm – 3. třída, 4.A třída, 4.B třída

22.5.2012        Školní exkurze - Staré Město – Kovosteel /1.stupeň /

25.5.2012        Exkurze ve Vídni – 2.stupeň

29.5. 2012       Lhotský pohár – odbíjená, baseball, orientační běh /Partyzánský samopal/

31.5.2012        Školní výlet -  Aquapark v Uherském Hradišti /2. stupeň /

1.6. 2012         Den dětí – školní hřiště

5.6. 2012         8. a 9. tř. výlet Paintball v Hodoníně

14.6.2012        2. třída školní výlet - Hrubá Vrbka

19.6.2012.       4.B třída výlet na Filipově

22.6.2012        Pohádkový les           

25.6.2012        Školní představení ve Veselí nad Moravou – Madagaskar

25.6.2012        Návštěva hvězdárny ve Veselí nad Moravou – Vesmír, Sluneční soustava ,                      kosmonautika-8. a 9. ročník

27.6.2012        Cvičení PO a CO

29.6.2012        Slavnostní ukončení školního roku.

 

Akce školní cimbálové muziky Blatnická Studánečka a Vavřínku.

10.9.2011        Slavnosti vína v Uherském Hradišti – průvod a hrani v Redutě

18.9.2011        Blatnické vinobraní – průvod vesnicí a vystoupení „Pod horama“

5.10.2011        Slavnostní zahájení Veletrhu vzdělávání v Hodoníně

7.10.2011        Hraní na narozeniny panu Kolárovi – vedoucí firmy Seiko, který dal sponzorské dary mateřské škole

18.2.2012        Krojovaný ples

19.5.2012        Putování po blatnických búdách

26.5.2012        Velké Leváre – folklorní mezinárodní festival

2.6.2012          Štěpy – vystupování ve Veselí nad Moravou

9.6.2012;         U Svatého Antonínka – hraní na koncertu před Hradišťanem, děti zpívání s                     Hradišťanem

14.6.2012        Slavnostní rozloučení s ředitelem školy

25.8.2012        Vrátiště – vystoupení na oslavách na Slovensku

SRPŠ naší školy zajišťuje školní ples a pořádá několikrát do roka společenské a zábavné akce pro žáky. V měsíci říjnu to byl „Beruškový pochod“, 9.12.2011 se děti přidaly k celostátní akci „“Český Ježíšek“ a 21. 1. 2012 se uskutečnil 43. Tradiční ples SRPŠ. Z8věr školního roku obohatil „Čarodějnický slet 29. 4 . 2012 a „Dětský den se Šmouly 24.6.2012. Funkci předsedkyně SRPŠ vykonává paní Andrea Pomajbíková.

Problematiku drogové závislosti vede školní drogový koordinátor a preventista paní učitelka Mgr. Monika Hořčicová. Preventivní program se realizoval zapracováním témat prevence do vzdělávacího procesu Ov, Rv, Př, Ch, Vl, Tv, ale i formou volno-časových aktivit / zájmové útvary, kulturní akce, divadla, kina, … / Pro žáky 9. roč. se uskutečnila beseda na téma škodlivost kouření, drogy a AIDS s panem Krampotou, členem mezinárodní organizace ACET, bojující proti drogám. 

Funkci výchovného poradce vykonává RNDr. Jitka Kubicová.

Práce výchovného poradce probíhá ve třech základních rovinách. První rovinou je péče o profesní orientaci žáků 8. a 9. tříd, vedoucí v konečné fázi k úspěšnému přijetí žáků na střední školy a střední odborná učiliště. Ve druhé rovině práce VP jde o péči o žáky se specifickými poruchami učení, poslední rovina obsahuje práci s problémovými projevy chování žáků a jejich prevence.

            Ve školním roce 2011/2012 byla pro žáky 8. a 9. ročníků v přízemí budovy 2. stupně zbudován koutek profesní orientace. Zde byla pro žáky vytvořena přehledná knihovna informačních materiálů středních škol okresu Hodonín, Uherské Hradiště, ale i škol z celého širokého okolí a celé ČR. Tyto materiály byly přehlídkou nabídky škol z Veletrhu vzdělávání v Hodoníně nebo postupně přicházely do školy poštou. Byly pak vždy aktuálně ihned vyvěšeny.

            Na podzim byli na školu pozváni představitelé škol, kteří rodiče a žáky 9. ročníku informovali o svých školách. Výchovná poradkyně seznámila rodiče a žáky o změnách v legislativě a byl vytvořen plán vzájemné spolupráce.

            V říjnu se žáci zúčastnili Veletrhu vzdělávání v Hodoníně, který byl v tomto roce slavnostně zahájen společným vystoupením DFS Vavřínek a cimbálové muziky Blatnická Studánečka, kteří tímto reprezentovali naši školu i naši obec.

            Pro žáky 8. ročníku byla připravena návštěva Úřadu práce v Hodoníně, kde si žáci po přednášce mohli na počítačích vyzkoušet test vedoucí k volbě povolání podle zájmů a postojů žáka. Dále si žáci mohli prohlížet informační materiály o jednotlivých povoláních, pouštět si filmy o zaměstnáních a klást dotazy jak výchovné poradkyni, tak i odborné zaměstnankyni ÚP. Žáci 8. ročníků navštívili v květnu módní přehlídku SOŠ Strážnice, jako motivaci k volbě školy.

            V rovině péče o žáky se SPU dochází k úzké spolupráci s pedagogicko - psychologickou poradnou, s třídní paní učitelkou, s jednotlivými vyučujícími, s rodiči a s dítětem. V případě individualizace bylo spolupracováno s Mgr. Mrkvou a Mgr. Demelovou. Paní Mgr. Demelová opakovaně dojížděla do školy a konzultovala problematiku žákyně.

V letošním školním roce byla provedena revize žáků s SPU, rodiče byli vyzváni k návštěvě PPP, která pak navrhla vyřazení žáků z evidence žáků se SPU nebo naopak došlo k opětovné péči o žáka s SPU. Velké poděkování patří jednotlivým vyučujícím, kteří mají na vědomí péči o žáky se SPU.

V rovině poslední, v rovině sledující výskyt problémového chování žáků, byl výchovnou poradkyní proveden výzkum výskytu agresivity ve škole, který byl zpracován vědeckými postupy pod vedením pedagoga Palackého univerzity v Olomouci pan PhDr. Pavla Dařílka, CSc.. Při výchovném působení na žáky v dané problematice je nutná spolupráce školního preventisty, všech učitelů, rodičů a samozřejmě žáků.  

Debrujáři  při základní škole pracují již osmým rokem. Žáci s debrujáry vyjeli do Německa, Francie, Belgie. V letošním školním roce jsme byli v Paříži. Viděli a navštívili jsme všechny pamětihodnosti Paříže, ale hlavním cílem vědecky zaměřeného zájezdu byla návštěva Muzea vědy a techniky a Města vědy. Žáci zde měli možnost vyzkoušet si řadu fyzikálních jevů na vlastní kůži či provést pokus. Akce se zdařila.

Tělesná výchova patří mezi oblíbené formy školní i mimoškolní činnosti a naše škola se zúčastňuje téměř všech sport. soutěží, které se uskutečňují v rámci okresu.  Účastníme se soutěží ve vybíjené, florbalu, zúčastnili jsme se štafetového běhu v Hroznové Lhotě, chlapci úspěšně absolvovali turnaje v malé kopané, nohejbalu, MacDonalds cupu a Coca cola cupu. Škola pravidelně organizuje LVVZ pro žáky 7. tříd.  V minulém škol. roce se kurz po dlouhé době nekonal z důvodu malého zájmu žáků 7. ročníku.  Zúčastnili jsme se soutěže o partyzánský samopal v Ostrožské Lhotě a žáci 3. - 4.tř. absolvovali kurz dopravní výchovy.  Žáci 2. – 4. tř. navštěvují pravidelně plaveckou školu ve Bzenci.

 
            Školní družina pracovala pod vedením  paní uč. J. Uřičářové a navštěvovalo ji celkem 50 dětí.  Je umístěna v budově 1. st., má vyčleněné 2 samostatné učebny. Vybavenost je na standardní úrovni. Výchovně vzdělávací činnost je realizována formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.


            Školní jídelna denně připravuje asi 350 jídel včetně mateřské školky a zajišťuje i stravování pro veřejnost.  Vedoucí ŠJ je paní J. Křápková a dalšími pracovnicemi jsou dvě kuchařky a tři pomocné síly.    

Pro 1. st. zajišťuje paní Cábová / škol. bufet / distribuci dotovaného školního mléka a   paní uč. Hrušková provádí distribuci ovoce, které je dotováno MŠMT.

Kroužky při ZŠ

 

Jméno vedoucího

Název kroužku

1

Mgr. Hanáková

Keramika I

2

Mgr. Hořčicová,

Volejbal děvčata

3

Mgr. Hrušková

Aerobik pro malé

4

Mgr. Hanačíková

Keramika

5

Mgr. Macková

Integrovaní žáci

6

Mgr. Macková

Folklórní DFS Vavřínek

7

Mgr. Švábová

Pěvecký pro 3. – 9. ročník

8

Mgr. Švábová

Taneční –příprava na ples

9

Mgr. Tomečková

Taneční –příprava na ples

10

Mgr. Hořčicová

Matematický kroužek a ZO

11

RNDr. Kubicová

Fyzika- debrujáři

12

Mgr. Bezděková

Aerobik – mladší žákyně

13

Mgr. Bezděková

Aerobik – starší žákyně

14

RNDr. Kubicová

Fyzikální olympiáda

15

Ing. Smutný, RNDr.Kubicová

Cimbálová muzika Blatnická studánečka

 

       Část VII.

Zhodnocení a závěr

Škola je příspěvkovou organizací a mateřská škola je její součástí s dvěma místy provozu – Blatnice pod Svatým Antonínkem a Suchov. Na škole bylo 34 zaměstnanců / 14 pedagogických pracovníků, 5 učitelek MŠ, 1 pracovnice ŠD, 1 ekonomická pracovnice, 13 provoz. pracovníků/. Velmi aktivně se podílí na práci školy SRPŠ. Spolupráce školy a obce je na dobré úrovni, což se odráží na realizaci investičních akcí i na plnění všech výchovně vzdělávacích úkolů. ZŠ je zapojena do dvou projektů – Šablony na ZŠ v Blatnici pod Svatým Antonínkem a Školy pro venkov.

 

S obsahem Výroční zprávy ZŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem byli seznámení pedagogičtí pracovníci a rada školy.

 

V Blatnici pod Sv. Ant.                                                        ing. Vítězslav Juras

7. 9. 2012                                                                                  ředitel školy

 

Přílohy:          

1. Výroční zpráva o činnosti MŠ

Na vědomí:

 

OÚ Blatnice pod Svatým Antonínkem

 

 

Výroční zpráva o mateřské škole za školní rok 2011/2012

Mateřská škola je součástí Základní školy a mateřské školy Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín, příspěvková organizace.

 

Ředitel ZŠ a MŠ:                                  Mgr. Jiří Čerešňák

Vedoucí učitelka MŠ:                           Dana Vyskočilová

Zástupkyně vedoucí učitelky:                Helena Pospíšková

 

Počet tříd MŠ:                                      3

Třída 2.:                                                smíšená /děti 3-7let/  28 /10ch, 18 d/          Sluníčka

Třída 1.:                                                smíšená /děti 3-7let/  28 /14ch, 14 d /         Berušky

Třída 3.:                                                smíšená / děti 3-7let/ 11     Suchov

 

Počet dětí:

a) MŠ Blatnice pod Sv. Ant.

    Celkem  56 dětí – 52 dětí na denní docházku, 4 dětí na  4hod. denně.

                                 24 chlapců, 28 děvčat,

b) MŠ Suchov

    Celkem 11 dětí – 10 chlapců, 1 děvče

    10 celodenní, 1 na 4hod.                                                             

Zaměstnanci MŠ:

Učitelky:                                               Helena Pospíšková            tř. 2

                                                              Dana Vyskočilová             tř. 2

                                                              Jarmila Lipárová                tř. 1

                                                              Antonie Thérová                tř. 1      

                                                              Radka Máčalová                Suchov

školnice:                                                Petraturová Lýdia

kuchařka - uklizečka:                            Prachařová Alena, Lýdie Petraturová

uklizečka Suchov:                                 Ivana Lukšíková

 

Učitelky se střídají ve dvou směnách:  1 učitelka ranní služba – od 6,30 hod

                                                              2   učitelka ranní služba – od 7,30 hod

                                                              1 učitelka vozí děti z Blatničky

                                                              1 učitelka stále ranní služba /tř. C a Suchov/

   2 učitelky odpolední služba – nastupují postupně od    

   9,00 – 10.00 hod. Dle rozpisu.

Přijímání dětí:

Do MŠ jsou přijímány děti od 3 do 7 let. Přednostně jsou přijímány děti zaměstnaných matek, děti s trvalým bydlištěm v Blatnici pod Sv. Ant. Na základě vyplněné přihlášky je rodičům předáno „Rozhodnutí o zařazení dítěte do předškolního zařízení“, které potvrzuje ředitel školy.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

Základní výše úplaty je 200,- Kč měsíčně a u dětí ve zkráceném režimu 100,- Kč měsíčně. Úplatu vybírá vedoucí stravování paní Jana Křápková při výběru stravného vždy na začátku měsíce v předem určený den, nejpozději patnáctý den v měsíci.

 

Výsledky výchovy a vzdělání

Zaměření mateřské školy

MŠ má zpracován ŠVP / Svět pro život/, dle kterého pracuje od roku 2002/3. ŠVP byl rozpracován do třídních vzdělávacích plánů – Náš veselý rok, Svět, Barevný svět motýlků. Žáci navštěvovali kroužky – taneční, výtvarný, grafomotoriku, veselé pískání, logopedický a keramický. Žáci neabsolvovali předškolní plaveckou výuku.

 

Akce MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem – školní rok 2011/12

Kulturní  akce:

-maňáskové divadlo „ Sluníčko“                   - 9. září

-Hofmanovo divadlo                                     - 23. září

-maňáskové divadlo  z Hodonína                  - 6. říjen

-maňáskové divadlo „Šikulka“                      -13. prosinec

-vystoupení  kouzelníka                                 - 15. březen

-hudební radovánky  /p.Vojkůvka/                - 29. březen

-maňáskové divadlo z Hodonína                   - 6. březen , 17. květen 

-slavnostní rozloučení s předškoláky             - 29. červen

 

Zábavné akce:

-hledání pokladu                                                       - 13. září

-Mikulášská návštěva                                    -   5. prosinec

-vánoční besídka s nadílkou                          -15. prosinec

-dětský karneval                                                        -16. únor

-oslava dne dětí v Blatničce                                      -31. květen

-pohádkový les                                              -22. červen

-sluníčkový den                                             -26. Červen

 

Vzdělávací akce:

-výstava „Co nám dává zahrádka“                - 19. – 30.září

-návštěva blatnického muzea                         - 15. listopad

-návštěva místní pekárny                               - 15. květen

-návštěva pošty                                              - 18. květen

-návštěva  Depa ve Veselí nad Moravou       - 29.květen

-přípravy na Velikonoce  / akce OÚ /            - 22. březen

-výukový program „tajemství včel „              -   3. duben

-výlet do ZOO koutku Hodonín                    -   7. červen

-poznávání vesnice a blízkého  okolí             - průběžně

 

Soutěže a sportovní akce:

-sportovní dopoledne na hřišti u ZŠ              -29.září

-štaf.běh „Babí léto“ /2.místo z 8 MŠ /         -11.říjen

-soutěž o nejpěknějšího draka                       -21.říjen

-soutěž o nejkrásnější sluníčko                     -26.červen

 

Výstavy:

-průběžné vystavování  děts. výtvarných prací a výrobků  v MŠ

-výstava „co nám dává zahrádka“ / v MŠ/    -19. – 30. září

-výstava dráčků / v MŠ /

-výstava  sluníček / v MŠ/

-výstava děts.výrobků  k velikonocům v prostorách OÚ  - 4. – 13. Dubna

 

Vystoupení dětí na veřejnosti:

-vystoupení pro důchodce  v restauraci „Roháč“      - 1.prosinec

-taneční vystoupení na výstavě „šitá krajka“ na OÚ  -7.duben

-vánoční vystoupení na DPS                                    -20.prosinec

-děti vystoupily na akcích OÚ /vítání občánků – 3 x ročně ,na setkání 50.níků ,60.níků a 70.níků v obř.síni OÚ,na oslavě zlaté  svatby /

-besídky ke Dnu matek                                             -květen

-taneční vystoupení „pod blatnickýma búdama “       19.květen

Projekty:

-jednodenní   -  sluníčkový den  - 26.červen

-týdenní  - Kampak letíš dráčku ?  - 17. -21. Říjen

  

Akce MŠ Suchov – školní rok 2011/12

Divadelní představení a akce, které jsme navštívili v MŠ Blatnice:

 23. 9.    Hoffmannovo divadlo z Uherského Hradiště – Kašpárkovy pohádky

12. 12.  Maňáskové divadlo Šikulky z Vracova - O umíněné sestřičce, Anička a bacily,

             O  zatoulaném koťátku

6. 3.      Maňáskové divadlo z Hodonína – Polepšená vrána

29. 3.    Hudební radovánky – p. Břetislav Vojkůvka

3. 4.      Výchovný program VIS Bílé Karpaty Veselí n/M. – Tajemství včel

 

Akce v MŠ Suchov:

4. 10.    Podzimní vycházka na fotbalové hřiště

9. 11.    Exkurze do statku

13. 12.  Čertovské hrátky s mikulášskou nadílkou

27. 4.    Čarodějnické hrátky

29. 5.    Kološkolka

22. 6.    Výlet – Ekofarma Hrubá Vrbka, větrný mlýn Kuželov

 

Akce i pro rodiče:

20. 12.  Vánoční dílničky s posezením u stromečku

              - výroba jablíčkových svícnů

              - pečení perníčků

              - vystoupení dětí - vánoční pásmo

20. 5.    Den matek v sále KD Suchov

             - vystoupení dětí s pásmem „Ten dělá to a ten zas tohle“

29. 6.    Rozloučení s předškoláky

             - vystoupení dětí s pásmem „Beruško, půjči mi jednu tečku“

 

Výtvarné soutěže:

Únor -      Výtvarná soutěž časopisu Informatorium 3-8 – „Na silnici bezpečně“

Květen – Výtvarná soutěž s Bezpečnou školkou

                Úkol: co nejkreativněji výtvarně ztvárnit logo projektu – okřídlenou botičku.   

                Výhra: sada pěti pracovních sešitů „Bav se s Bezpečnou školkou“, díky kterým  

                si děti procvičí základy bezpečného pohybu v rámci silničního provozu

 

Projekty: 

  • V r. 2011 jsme se zapojili do projektu Goodyear – Bezpečná školka, jehož podstatou je vybavení vybraných mateřských škol na území České republiky sadou reflexních vest, osvěta používání reflexních vest a působení v rámci výchovy správného chování v silničním provozu.
  • Charitativní akce Fondu Sidus – výtěžek ze zakoupených pracovních sešitů je určen na vybavení dětského onkologického zařízení při FN v Praze, Ostravě a Olomouci.  

 

V Blatnici pod Sv. Ant.                                                        ing. Vítězslav Juras

7. 9. 2012                                                                                  ředitel školy                                   

 

 

                                  

TOPlist