Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 18.12.2017 07:56:25

ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem

Charakteristika školy
              Charakteristika školy          


1. Základní informace 

Jsme plně organizovaná základní škola, od 1.1.2002 jsme příspěvkovou organizací a vymezení úkolů je uvedeno ve Zřizovací listině. Škola je v systému ZŠ MŠMT vedena pod kódem ( IZO ) 600 115 861 a u ČSÚ pod identifikačním číslem ( IČO)  70 943 133.

Škola sdružuje základní školu, mateřskou školu / Blatnice pod Svatým Antonínkem a Suchov /, školní družinu a školní jídelnu se dvěma výdejnami / MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem a Suchov/.

Naše škola byla vybudovaná  v klidné části  obce,  do provozu byla předána v roce 1964. Slavnostní kolaudace hlavní budovy  proběhla 1.2.1964. Další části se postupně dodělávaly. Ve školním roce 1963 /64 školu navštěvovalo celkem 443 žáků. V současné době / šk.rok 2008/09 / máme  ve škole 11 tříd,  v 1.roč. a  9. roč. jsou  dvě  třídy,  celkový počet žáků  je 229. O vzdělávání a chod školy  se stará 15 interních učitelů,  1 vychovatelka ŠD, 1 ekonomická pracovnice,  1 školník, 4 uklízečky a  6 pracovnic školní jídelny. V MŠ v Blatnici pod Sv. Ant. pracuje 5 učitelek a 3 provozní pracovnice, v MŠ Suchov  je 1 učitelka a 1 provozní pracovnice.

2. Popis areálu školy

          Škola je panelového typu, skládá se z komplexu 4 budov, tři budovy jsou propojeny spojovacími chodbami.

Hlavní budova je třípodlažní. V přízemí se nacházejí tři kmenové třídy, kanceláře vedení školy, školní bufet a sociální zařízení. V 2. podlaží se nachází sborovna, kabinet učitelů, 4 odborné učebny /přírodopis – zeměpis, dějepis, jazyková učebna a učebna výtvarné výchovy/ a WC. Ve 3. podlaží jsou 4 kmenové třídy, 3 odborné učebny/ fyzika a chemie,výtvarná výchova, hudební výchova/ a 2 kabinety učitelů. Šatny pro žáky 2.st. jsou v suterénu, kde je i hlavní kotelna.

Budova I. stupně je dvoupodlažní. V přízemí je školní jídelna s technickým zázemím /kuchyň, výdejna stravy/, 2 učebny pro zájmovou činnost / cimbálová muzika, výuka dechových nástrojů a klavíru, dechový orchestr/, sklad CO, cvičná kuchyň, školní dílny, pracoviště školníka, sociální zařízení a šatny pro 1.stupeň. V 2.podlaží je 5 kmenových tříd, 2 učebny školní družiny, keramická dílna, kabinet 1.st., učebna informatiky, sborovna a WC.

Třetí budovou tohoto areálu je tělocvična, která je propojena s hlavní budovou spojovací chodbou. Součástí této budovy jsou 2 šatny pro žáky se sociálním zázemím, 2 kabinety, sklad pomůcek Tv a sklad učebnic. V 1.patře je posilovna, sauna, šatny a sociální zařízení. Tato část má své vlastní vytápění.

Čtvrtou budovou je samostatně stojící čtyř podlažní budova mateřské školy . Budova má 2 učebny s lehárnami a 2 učebny specializované, 2 kuchyňky – výdejny stravy, 2 umyvárny s WC, 2 šatny. V suterénu se nachází prádelna, kotelna a pracoviště školnice. Součástí budovy je i obecní Muzeum naší vesnice, ordinace praktického a zubního  lékaře. V půdním prostoru jsou obecní byty.

Součástí areálu školy je víceúčelové hřiště ZŠ, hřiště se zahradou MŠ  a zahrada ZŠ.

Škola má detašované pracoviště MŠ na Suchově. Areál je tvořen školní zahradou a dvoupodlažní budovou  se sociálním zařízením.

3. Vybavení školy

      Třídy jsou vybaveny školním účelovým nábytkem. V učebnách 1. stupně jsou v části tříd koberce, které slouží k odpočinkovým činnostem. K nejlépe vybaveným učebnám patří učebny informatiky, přírodopisu – zeměpisu, hudební výchovy, jazyková učebna a učebna fyziky-chemie. Vybavenost tělocvičeny je na dobré úrovni – nářadí, pomůcky. Kabinet tělesné výchovy  je vybaven sjezdovými a běžeckými lyžemi, které využívají žáci naší školy. Velmi dobře je vybaveno fit centrum, které se nachází v areálu tělocvičny. V dopoledních hodinách je využíváno žáky, v odpoledních hodinách je přístupno veřejnosti. Součástí fit centra je solárium a sauna. Fit centrum je provozováno soukromou osobou, která platí škole pronájem prostor.

Odpočinková činnost žáků je zabezpečena dostatečným pohybem žáků na chodbách a za příznivého počasí před budovou školy. Na chodbách 1. i 2. stupně k tělesné činnosti slouží stoly na stolní tenis a ribstole.

K areálu školy patří školní hřiště, školní pozemek a travnaté plochy, které jsou využívány pro pohyb a pobyt dětí.

4. Servisní služby 

Součástí školy je školní jídelna, která zabezpečuje zdravou výživu žáků dle platných norem a předpisů. Po každém hlavním jídle mají žáci k dispozici nápoj. Ve škole je zaveden bufet, kde si žáci mohou koupit svačiny a zajistit pitný režim. Součástí bufetu je i prodej školních potřeb.

        Odebíráme dotované školní mléko a mléčné výrobky.

        Jedenkrát do roka je organizováno preventivní zubní vyšetření žáků.

         

Mimotřídní a zájmová činnost je přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu.

        V odpoledních hodinách jsou využívány učebny i  tělocvičena  pro zájmovou činnost žáků. V současné době se na škole vyučuje soukromě hra na dechové nástroje, hra na klavír a housle. Při škole existuje cimbálová muzika a orchestr dechových nástrojů. Ve škole pracuje celkem 14 kroužků, které vedou učitelé i externí vedoucí.

        Tělocvična je pronajímána  k provozování sportovních činností dětí i dospělých.

V areálu školy se nachází muzeum, které využíváme k poznávání tradic našeho kraje.

Pro činnost ŠD a odbornou výuku některých předmětů ( TV, Prvouka, Zeměpis, Výtvarná výchova, …) je využíváno nádvoří školy.

5. Charakteristika pedagogického sboru

Při pedagogické práci prosazujeme osobní zodpovědnost, zainteresovanost a autoritu, tyto vlastnosti vycházejí z osobních a profesionálních kvalit učitele. 

        Pedagogický sbor má v současné době 15 plně kvalifikovaných učitelů.  Jedna učitelka si doplňujíe vzdělání o Čj a dvě o Aj. Učitelé se dle plánu DVPP zúčastňují školení dle zájmu a aprobací, prošli kurzy: projektové vyučování, autoevaluace, SPVZ aj.

Mimoškolní a zájmovou činnost zajišťují  pedagogové a externisté v odpoledních hodinách.

        V pedagogickém sboru pracuje jeden speciální pedagog a jeden výchovný poradce, oba spolupracují se žáky, s učiteli i rodiči. Logopedickou péči na 1.stupni zajišťuje kvalifikovaný pedagog – logoped. Na škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů a preventista pro enviromentální výchovu.

6. Charakteristika žáků

            Žáci školy pochází z obcí Blatnice pod Sv. Ant., Blatničky a Suchov. Přespolní žáci mají zajištěnu dopravu školním autobusem. Návrat žáků ze školy je zajištěn rovněž školním autobusem, který dle potřeby odjíždí ve 13.00, 14.00 a 15.00 hodin.

7. Spolupráce s rodiči - SRPŠ, Radou školy a s veřejností

           Chceme:

  1. velmi intenzivně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí;
  2. snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací;
  3. připravovat pro rodiče kulturní programy, Den otevřených dveří;
  4. využívat jejich pomoci a účasti při organizování projektového vyučování, letních a zimních pobytů v přírodě.

Uskutečňujeme dobrovolné práce (ve prospěch druhých) k tvorbě i ochraně životního prostředí, podílíme se na zvelebování školy a jejího okolí, prostředí ŠD,  apod. Zlepšujeme způsoby propagace výsledků činnosti školy, tj. vystoupení pěveckého sboru, dechového orchestru, cimbálové muziky, tanečního orchestru na veřejnosti, tj. kulturní programy pro obyvatele domu s pečovatelskou službou, apod. Těmito aktivitami chceme postupně proniknout do povědomí širší veřejnosti a upozornit na sebe i na svou práci v rozmanitých akcích.

          Naší snahou

-         je poskytovat veřejnosti základní a objektivní informace o škole;

-        nabízet služby (pronájem nebytových prostor, tělocvičen, učeben, pořádat jazykové a počítačové kurzy, nabízet logopedickou péči);

-   využívat keramickou dílnu s pecí, půjčování knížek dětem i pedagogům, pořádání besed;

-   nabízet účast v  různých kurzech a zájmových kroužcích;

-        průběžně spolupracovat se zastupitelstvem a radou Blatnice pod Sv. Ant., s Policií ČR – Veselí nad Mor., Pedagogicko-psychologickou poradnou, Úřadem práce,  Pedagogic. centrem a jinými organizacemi.

 

Při škole pracuje SRPŠ, Rada školy.

 

TOPlist